O projektu.

Název projektu "Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví"  napovídá, co by mělo být jeho obsahem a cílem. Chceme se zaměřit na zkvalitnění výuky, zavádění nových vyučovacích metod  a to nejen inovací ŠVP, ale i například použitím nových učebních pomůcek a materiálů, rádi bychom využívali výpočetní techniku v různých předmětech a naučili naše žáky větší variabilitě při učení, jednak samostatnosti, ale i týmové práci. Zaměříme se na výuku o přírodě, o naší planetě Zemi. Budeme se snažit aktivně zapojit žáky do činností, které se týkají životního prostředí a jeho ochrany. Prakticky je zapojíme do efektivního třídění odpadu a získají informace o možnostech jeho dalšího využití, včetně praktických ukázek.  Na zajímavých exkurzích se žáci seznámí s možnostmi  výroby elektrické energie, jak z tradičních, tak z alternativních zdrojů.

Projekt je zaměřen na šest klíčových aktivit, které jsou popsány níže.

Klíčová aktivita č. 01

Cílem klíčové aktivity č. 01 je proškolení všech pedagogických pracovníků ZŠ, a to v kurzech zaměřených na inovaci a ověřování ŠVP, s tímto tématem souvisí i nové metody a formy práce vedoucí k efektivnější činnosti ve vyučování.

Klíčová aktivita č. 02

Klíčová aktivita č. 02 je zaměřena na vytvoření metodických materiálů pro inovaci ŠVP podporující tyto oblasti: Matematiku a její aplikace, Člověk a příroda, Informační a komunikační technologie v rámci E-twinningu, Umění a kultura.

Klíčová aktivita č. 03

Pro klíčovou aktivitu č. 03 jsme zvolili tvorbu výukových materiálů, při jejichž tvorbě budou pedagogové opět využívat nové zkušenosti a informace získané při absolvování kurzů. Podmínkou je, aby se jednotlivé materiály prolínaly napříč předměty, v čemž spočívá inovativní přístup. Materiály se týkají těchto oblastí potřebných k inovaci ŠVP, jsou to Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a příroda.

Klíčová aktivita č. 04

Tato klíčová aktivita č. 04 je zaměřena na vztah dětí k přírodě a našemu okolí, dále na seznámení žáků s jednotlivými profesemi uplatňujících se v oboru energetiky. Vytvořili jsme tedy projekt na téma Energie na Zemi v rámci environmentální výchovy. Součástí této aktivity jsou exkurze do tepelné elektrárny, větrné elektrárny  a návštěva vodní nádrže Horka v našem blízkém okolí.

Klíčová aktivita č. 05

Klíčová aktivita č. 05 se týká také environmentální výchovy. Touto aktivitou jsou ekodílny, kde žáci budou vytvářet a vyrábět z odpadového materiálu různé výrobky.

Klíčová aktivita č. 06

Klíčová aktivita č. 06 zastřešuje celý projekt, cílem této aktivity je zrealizovat Ekologický workshop, který se uskuteční v závěru realizace celého projektu. Téma příroda se stane průřezovým tématem výuky na naší škole, čímž dojde k další inovaci ŠVP.